در اصطلاح نجاری به چوبی ابزار خورده میگویند که با دستگاه فرز مخصوص و تیغه های متنوع آن روی چوب عملیاتی انجام گردد و خروجی آن اشکالی ممتد و در راستای طول چوب ایجاد کند مانند ابزار های گچی که در زاویه بین سقف و دیوار تشکیل میگردد .

مانند ابزار روی برخی قاب عکس ها و یا قاب دربها و ...

عملیاتیکه با ابزار های معمولی مانند مغار و چکش های متنوع و متفاوت و ... روی چوب کنده کاری شده باشد و نتیجه آن ایجاد اشکالی به شکل گل و بوته و تندیس افراد و مجسمه حیوانات و پرنده ها باشد را در اصطلاح منبت کاری میگویند.

تعداد بازدید: 1610